Tags包含 早春寄台州王维桢皇甫汸 的信息

1、《早春寄台州王维桢》明 作者:皇甫汸

不见天台吏,题书问赤城。
时违花过眼,春入鸟关情。
雅兴看霞起,离忧向水生。
为邦年最少,莫惜宦无成。

时间:2018-12-03 明朝

回到顶部